فروش خامه فرم گرفته آماده

به نظر شما راز اصلی موفقیت و فروش بالای خامه های فرم گرفته و یا کشک قیطران از نوع آماده آن چه می باشد؟
با این که خامه ها دارای تنوع و انواع گوناگون و متفاوت هستند، اما همواره برخی از آن ها در رده بندی خامه های پرفروش قرار دارند.
که خامه فرم گرفته آماده نیز جزو آن هاست. چرا که این خامه ها همانند کشک مایع به علت برخوردار بودن تنوع در شکل و فرم های خود فروش بالای را به خود اختصاص داده اند. که همین عامل را نیز می توان راز اصلی موفقیت آن عنوان کرد.

منبع: فروشگاه لبنیات ایران